Tin Mới Nhất Về Xếp Hạng Chất Lượng Trường Dại Học Trên Thế Giới.

Tin mới nhất về xếp hạng chất lượng trường đại học trên thế giới.
Theo QS University ranking 2015/2016 các trường đại học của New Zealand năm trong TOP chất lượng cao trên thế giới, điển hình là Nha Khoa của Otago University xếp thứ 12. New Zealand là 1 trong số rất ít quốc gia đạt kết quả diện trong 42 món học.
Dưới đây là xếp hạng cơ bản của các trường đại học của chúng ta

Các trường đại học của New Zealand trong TOP chất lượng cao trên thế giới
Các trường đại học của New Zealand trong TOP chất lượng cao trên thế giới

Source: QS World University Rankings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *